Messages from : February 2016

Back to Sermon Archive

Thu, Feb 04, 2016

Proverbs 5v1-6v19

Teacher: Matthew Dragoun Scripture: Proverbs 5:1-6:19

Sun, Feb 07, 2016

Acts 18v22-19v7

Teacher: Matthew Dragoun Scripture: Acts 18:22-19:7

Thu, Feb 11, 2016

Proverbs 6v20-7v27

Teacher: Matthew Dragoun Scripture: Proverbs 6:20-7:27

Sun, Feb 14, 2016

Acts 19v8-v41

Teacher: Matthew Dragoun Scripture: Acts 19:8-41

Thu, Feb 18, 2016

Proverbs 8-9

Teacher: Matthew Dragoun Scripture: Proverbs 8-9

Sun, Feb 21, 2016

Acts 20v1-v16

Teacher: Matthew Dragoun Scripture: Acts 20:1-16

Thu, Feb 25, 2016

Psalm 49v1-v20

Teacher: Joseph Bonifazi Scripture: Psalm 49:1-20

Sun, Feb 28, 2016

Luke 12 v22-v34

Teacher: Chris Gaschen Scripture: Luke 12:22-34